Publicació en el BOE de data 28 de desembre de 2022 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

Destacar l'extensió fins al 31 de desembre de 2023 de la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge a l'índex de competitivitat (2%).
La persona arrendatària d'un contracte de lloguer d'habitatge subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període, podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les següents condicions:
a) En el cas que l'arrendador sigui una gran forquilla(persona física o jurídica propietari de més de 10 habitatges o una superfície construïda de més de 1.500 m² d'ús residencial), l'increment de la renda no podrà superar el 2%; en la resta de propietaris l'actualització de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, en absència de pacte entre les parts, no podrà excedir del resultat d'aplicar la variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat a data d'aquesta actualització(2%).
b) es prorroga la suspensió fins al 30 de juny de 2023 dels procediments de desnonament per a persones vulnerables sense alternativa residencial en els supòsits especificats en el decret llei.
c) s'estableix una pròrroga extraordinària en els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la llei 29/1994 de 24 de novembre, la vigència del qual finalitzin fins al 30 de juny de 2023, de 6 mesos, a petició de l'arrendatari aplicant-se en aquesta prorroga els mateixos termes i condicions establerts en el contracte en vigor, excepte en els supòsits especificats en el decret llei (necessitat d'ocupar l'habitatge per a habitatge permanent per part de l'arrendador o d'uns dels seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o pel cònjuge en els supòsits de sentència signa, separació, divorci o nul·litat matrimonial.

En sentència de 10 de març 2022, el Ple del Tribunal Constitucional  ha declarat per unanimitat inconstitucionals els arts. 1, 6 a 13, 15 i 16.2, les DDAA 1a a 4a, la DT 1a i les DDFF 3a i 4a.b) de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.
Estima parcialment el recurs interposat pel grup parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats i explica que aquests preceptes suposen una invasió de la comunitat autònoma de Catalunya en les competències de l'Estat que reconeix l'art. 149.1.8 de la Constitució referida a la competència en matèria civil per a regular les bases contractuals.
Queden derogades totes les previsions de limitació de la renda en els arrendaments d'habitatges situats en “àrees amb mercat d'habitatge tibant”, amb conseqüència per als contractes que se celebrin a partir de la data de la sentència. La declaració d'inconstitucionalitat no afecta a les situacions jurídiques consolidades, per la qual cosa els contractes d'arrendament d'habitatge celebrats amb anterioritat a ella continuaran vigents.

Molts ens han preguntat sobre el nou DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, aprovat el passat 04 d'agost de 2020. Les principals consultes que ens han fet són sobre (les llars compartides) reflectits com "allotjament turístic que és l'habitatge principal de la seva titular i que aquest comparteix com a servei d'allotjament amb terceres persones, en concret amb un màxim de quatre usuaris per a estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i compartir l'habitatge amb els turistes mentre dura l'estada ".
S'establia el termini d'un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d'allotjament turístic, tot i que el 24 d'agost de 2020 el Ajuntament de Barcelona suspèn les llicències per a "llars compartides", informa el text publicat en el BOP que "aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d'un planejament per a la regulació de la implantació d'aquesta activitat ".


Aquí pots llegir el resum dels articles i requisits a què es refereix el Decret 75/2020 de turisme que es poden aplicar a la resta de poblacions a Catalunya.


Títol IV


Llar compartit

Article 241-1
Definició i àmbit d'aplicació


-1 Té la consideració de llar compartit l'allotjament turístic que és l'habitatge principal i residència efectiva de la persona titular i que es comparteix com a servei d'allotjament amb terceres persones a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada. La persona titular ha de residir en l'habitatge mentre dura l'estada.
-2 Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

-3 No es podrà compartir l'habitatge que no estigui degudament habilitada. En el cas que la persona propietària d'un immoble tingui el coneixement d'alguna activitat clandestina, té el deure de comunicar-ho a l'Administració competent, així com d'emprendre les corresponents accions civils destinades a l'cessament efectiu de l'activitat turística.
-4 El destí d'una llar compartit ha de ser compatible amb la regulació dels usos de el sector on es trobi i amb la normativa civil que li sigui d'aplicació.


Article 241-2
Titular de l'activitat
La persona titular de l'activitat és la propietària o la persona que aquesta autoritzi expressament, sempre que compleixi les mateixes condicions d'empadronament i residència efectiva exigides als propietaris / es.

Article 241-3
requisits mínims
-1 Les llars s'han de compartir en condicions d'immediata disponibilitat, han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places de què disposin, tot en perfecte estat d'higiene.
-2 Les llars no poden estar ocupats amb més places de les indicades en la cèdula d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la capacitat màxima de places per a persones usuàries turístiques és de 4 en total.
-3 Les persones usuàries s'allotgen en habitacions, s'ha de garantir el seu ús privat i estar independitzades mitjançant una porta. No és possible destinar les sales d'estar a dormitori.
-4 Les llars han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment identificable per a les persones usuàries la comunicació de l'NIRTC i la capacitat màxima d'usuaris admesos. També han d'indicar el NIRTC en la seva publicitat.
Les llars que encara no disposin de l'NIRTC, transitòriament, supliran la seva exhibició amb la comunicació de l'nombre provisional a què fa referència a l'article 121-1.2 de el present Decret.

DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de Mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Capítol 3. Mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal.

Article 10. Modificació de l'article 4 de l'Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'establia Noves mesures extraordinàries per a acer enfront de l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covidien-19.

Es modifica l'article 4 de l'Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactada de la manera següent: "Article 4 Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de el dret civil català ia les juntes de propietaris en les comunidades subjectes a règim de propietat horitzontal

4.1 El còmput dels terminis previstos legalment per a la reunió dels Òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de el dret català, suspesos a partir de la data de declaración d'l'estat d'alarma, es reprèn un cop transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma. Les reunions convocades abans de la declaración d'aquest estat que Hayani Estat ajornades durante sumi vigència es Han de tornar a convocar Dins dels tres mesos Següents a la data d'Aixecament d'aquest estat.

4.2 No obstant l'disposada en l'Apartat anterior, i Fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans que s'esmenten es pueder reunir i adoptar Acords por mitjà de videoconferència o d'altres medios de comunicació, d 'ACORD amb el que disposa l'article 312 -5.2 de el Codi civil de Catalunya, aúnque els Estatuts no ho prevegin. Si no és possible utilitzar aquests medios, i Fins La mateixa data, també puc adoptar Acords sense reunió, de conformitat amb aquells que Disposa l'article 312-7 de el Codi civil de Catalunya, aúnque els Estatuts no ho prevegin, sempre que el decideixi la persona que els presideix o que el sol·liciten a l'almenys dos membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una Associació, un vint per Cent de les persones associades.

4.3 El còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles, suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, es reprèn un cop transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma.

4.4 L'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal queda suspesa fins el 30 d'abril de 2021, sense perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini , atenent les seves circumstàncies i les mesures de seguretat en cada moment aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana a l'mínim un vint per cent dels propietaris amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l'article 312- 5.2 de el Codi civil de Catalunya. L'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors ia la renovació dels càrrecs, d'acord amb allò que estableix l'article 553-15 de l' codi civil de Catalunya. Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l'article 312-7 de el Codi civil de Catalunya.

4.5 Les mesures que preveu aquest article s'entenen vigents des de la finalització de l'estat d'alarma. "

Reunions comunitàries.

A Catalunya encara es prohibeix realitzar reunions de juntes de propietaris presencials mentre no s'aixequi l'estat d'alarma, d'acord amb el que preveu el Decret Llei 10/2020, de 27 de març, sense perjudici del que estableixi el Ministeri de Sanitat durant el procés de desescalada. Com a alternativa es poden fer reunions telemàtiques i adoptar acords, així mateix, els òrgans de govern poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb el que disposa l'article 312-7 de el Codi civil de Catalunya, tot i que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin al menys dos membres.

Obres.

S'aixeca la suspensió d'activitats relacionades amb obres en edificis establerta per l'Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, modificada per l'Ordre SND / 385/2020, de 2 de maig, en totes les unitats territorials en fase i posteriors . Es podran realitzar els treballs de reforma, reposició, substitució, reparació etc., en edificis i habitatges habitats garantint les mesures d'higiene i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Zones comunitàries.

Es poden utilitzar les zones comunitàries respectant la limitació de grups d'un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat, ús de mascareta, distància de 2 metres evitant els contactes físics i amb els elements comuns.

Instal·lacions esportives

Es poden utilitzar, però només aquelles que tenen controlat el seu accés i respectant l'aforament de l'30% de l'ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns només per a la pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 metres.

Els menors i les persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat, neteja i desinfecció.

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

Article 1. Arrendaments per a ús distint del de vivenda amb grans forquilles.

1. La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del de vivenda de conformitat amb el que preveu l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o d'indústria, que compleixi els requisits que preveu l'article 3, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d'habitatge, o un gran forquilla, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, la moratòria establerta en l'apartat 2 d'aquest article, que haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.

2. La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia assenyalada en l'apartat primer d'aquest article s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues ia les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini és insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. La dita renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es compten a partir de el moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, oa partir de la finalització de l'termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència de l'contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

Article 2. Altres arrendaments per a ús diferent del de vivenda.

1. La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del de vivenda de conformitat amb el que preveu l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, o d'indústria, el arrendador sigui diferent dels definits en el

article 1.1, i compleixi els requisits que preveu l'article 3, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d'un mes, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

2. Exclusivament en el marc de l'acord a què es refereixen els apartats anteriors, les parts poden disposar lliurement de la fiança prevista a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l'arrendatari haurà de reposar l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en el termini que resti de vigència de l'contracte, en cas que aquest termini és inferior a un any.

Article 3. Autònoms i pimes arrendataris a l'efecte de l'article 1 i l'article 2.

Podran accedir a les mesures previstes en els articles 1 i 2 d'aquest Reial decret llei, els autònoms i pimes arrendataris que compleixin els següents requisits:

1. En el cas de contracte d'arrendament d'un immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per l'autònom:

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per

Compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries de el RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita elajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de l'trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

2. En cas de contracte d'arrendament d'immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per una pime:

a) Que no se superin els límits que estableix l'article 257.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret. c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l'ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de l'trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

Article 4. Acreditació dels requisits. El compliment dels requisits que estableix l'article 3, s'ha d'acreditar per l'arrendatari davant l'arrendador mitjançant la presentació de la següent documentació: a) La reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, basant-se la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre del l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador ho requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l'arrendador per acreditar la reducció de l'activitat. b) La suspensió d'activitat, s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Article 5. Conseqüències de l'aplicació indeguda de l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Els llogaters que s'hagin beneficiat de l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits que estableix l'article 3, seran responsables dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre que la conducta dels mateixos pogués donar lloc.

A causa de reiterades inquietuds referent als pagaments de lloguers, hipoteques, autònoms i protecció a consumidor, us facilitem enllaç a el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19.
Us recordem que podeu realitzar totes les seves consultes preferiblement mitjançant el nostre formulari en la secció CONTACTE.

Resum de capítols i seccions més consultades que es reflecteixen en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

El capítol 1
Regula un ampli paquet de mesures per donar suport als treballadors, als consumidors, a les famílies i als col·lectius més vulnerables per alleujar la seva situació financera i que puguin disposar d'uns ingressos mínims i contribuir a l'alleujament de les seves despeses fixes és una de les prioritats estratègiques de Govern, especialment rellevant en les circumstàncies actuals, sent d'especial importància l'adopció de mesures que assegurin que no queden en situació d'exclusió com a conseqüència de la crisi sanitària de l'COVID-19.

Secció 1a Mesures adreçades a famílies i col·lectius vulnerables.
Article 1. Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
Article 2. Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual.
Article 3. Moratòria de deute arrendament.
Article 4. Aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendament en cas de grans forquilles i empreses o entitats públiques d'habitatge.
Article 5. Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica a l'efecte de obtenermoratorias o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual.
Article 8. Modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d'arrendament en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits en l'article 4 com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.
Article 9. Aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió de l'COVID-19.
Article 10. Nou programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.
Article 11. Substitució de el programa d'ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual pel nou programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables regulat en article següent.
Article 12. Modificació del programa de foment de parc d'habitatge de lloguer.
Article 16. Definició de vulnerabilitat econòmica a l'efecte de la moratòria hipotecària i de l'crèdit de finançament no hipotecària.
Article 19. Moratòria de deute hipotecari.
Article 28. Dret a percepció de el bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de l'COVID-19.
Article 30. Beneficiaris de l'subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar d'el Règim General de la Seguretat Social.
Article 33. Subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal.

Secció 2a Mesures de suport als autònoms.

Secció 3a Mesures de protecció de consumidors.

Departament Gestió de Comunitats.

Un cop suspeses totes les visites a l'oficina, reunions ordinàries i extraordinàries mentre duri l'estat d'alarma informem els veïns de les comunitats de propietaris que gestiona la nostra empresa que:

Posem a la disposició de les famiilias monoparentals i nuclis familiars que siguin d'avançada edat un horari especial, dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 hores en el qual farem un recorregut per portar-los a casa sol·licituds de productes d'alimentació, neteja o medicaments.

Per a qualsevol altra gestió optem per la via telefònica (trucades 930.088.169), (whatsapp 665.074.483) o email (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.). Tenim personal disponible en l'horari laboral de Dilluns a Divendres 09:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00.

Comunicat ANPIFF Publicació al BOE del Reial decret 7/2019 de 1 de març de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, els principals punts són:   • S'eleva a cinc anys la durada mínima del contracte d'arrendament (set si l'arrendador és persona jurídica).   • Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir a l'arrendatari.   • Si l'arrendador pretén un nou contracte a la finalització d'aquest, haurà de comunicar almenys amb quatre mesos d'antelació (per a la resolució per part de l'arrendatari el mínim és d'un mes).

Comunicat ANPIFF

Publicació al DOGC (d'aplicació només per a Catalunya) del decret llei 9/2019 de 21 de maig de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatges i de modificació del llibre cinquè del codi civil Catalunya.

links:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7881 - 2019.05.23 Consulta de l'índex de referència de precios de lloguer

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Al continuar navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació