Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

Article 1. Arrendaments per a ús distint del de vivenda amb grans forquilles.

1. La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del de vivenda de conformitat amb el que preveu l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o d'indústria, que compleixi els requisits que preveu l'article 3, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d'habitatge, o un gran forquilla, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, la moratòria establerta en l'apartat 2 d'aquest article, que haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.

2. La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia assenyalada en l'apartat primer d'aquest article s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues ia les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini és insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. La dita renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es compten a partir de el moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, oa partir de la finalització de l'termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència de l'contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

Article 2. Altres arrendaments per a ús diferent del de vivenda.

1. La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del de vivenda de conformitat amb el que preveu l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, o d'indústria, el arrendador sigui diferent dels definits en el

article 1.1, i compleixi els requisits que preveu l'article 3, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d'un mes, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

2. Exclusivament en el marc de l'acord a què es refereixen els apartats anteriors, les parts poden disposar lliurement de la fiança prevista a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l'arrendatari haurà de reposar l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en el termini que resti de vigència de l'contracte, en cas que aquest termini és inferior a un any.

Article 3. Autònoms i pimes arrendataris a l'efecte de l'article 1 i l'article 2.

Podran accedir a les mesures previstes en els articles 1 i 2 d'aquest Reial decret llei, els autònoms i pimes arrendataris que compleixin els següents requisits:

1. En el cas de contracte d'arrendament d'un immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per l'autònom:

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per

Compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries de el RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita elajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de l'trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

2. En cas de contracte d'arrendament d'immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per una pime:

a) Que no se superin els límits que estableix l'article 257.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital. b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret. c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l'ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de l'trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

Article 4. Acreditació dels requisits. El compliment dels requisits que estableix l'article 3, s'ha d'acreditar per l'arrendatari davant l'arrendador mitjançant la presentació de la següent documentació: a) La reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, basant-se la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre del l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador ho requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l'arrendador per acreditar la reducció de l'activitat. b) La suspensió d'activitat, s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

Article 5. Conseqüències de l'aplicació indeguda de l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Els llogaters que s'hagin beneficiat de l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits que estableix l'article 3, seran responsables dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre que la conducta dels mateixos pogués donar lloc.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Al continuar navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació