DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de Mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Capítol 3. Mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal.

Article 10. Modificació de l'article 4 de l'Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'establia Noves mesures extraordinàries per a acer enfront de l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covidien-19.

Es modifica l'article 4 de l'Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactada de la manera següent: "Article 4 Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de el dret civil català ia les juntes de propietaris en les comunidades subjectes a règim de propietat horitzontal

4.1 El còmput dels terminis previstos legalment per a la reunió dels Òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de el dret català, suspesos a partir de la data de declaración d'l'estat d'alarma, es reprèn un cop transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma. Les reunions convocades abans de la declaración d'aquest estat que Hayani Estat ajornades durante sumi vigència es Han de tornar a convocar Dins dels tres mesos Següents a la data d'Aixecament d'aquest estat.

4.2 No obstant l'disposada en l'Apartat anterior, i Fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans que s'esmenten es pueder reunir i adoptar Acords por mitjà de videoconferència o d'altres medios de comunicació, d 'ACORD amb el que disposa l'article 312 -5.2 de el Codi civil de Catalunya, aúnque els Estatuts no ho prevegin. Si no és possible utilitzar aquests medios, i Fins La mateixa data, també puc adoptar Acords sense reunió, de conformitat amb aquells que Disposa l'article 312-7 de el Codi civil de Catalunya, aúnque els Estatuts no ho prevegin, sempre que el decideixi la persona que els presideix o que el sol·liciten a l'almenys dos membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una Associació, un vint per Cent de les persones associades.

4.3 El còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles, suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, es reprèn un cop transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma.

4.4 L'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal queda suspesa fins el 30 d'abril de 2021, sense perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini , atenent les seves circumstàncies i les mesures de seguretat en cada moment aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana a l'mínim un vint per cent dels propietaris amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l'article 312- 5.2 de el Codi civil de Catalunya. L'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors ia la renovació dels càrrecs, d'acord amb allò que estableix l'article 553-15 de l' codi civil de Catalunya. Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l'article 312-7 de el Codi civil de Catalunya.

4.5 Les mesures que preveu aquest article s'entenen vigents des de la finalització de l'estat d'alarma. "

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Al continuar navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Més informació